Levofloxacin - bruksanvisning, recensioner, analoger och doseringsformer (250 mg, 500 mg och 750 mg Haileflox tabletter, infusionslösning, ögondroppar 0,5% antibiotika) för behandling av lunginflammation hos vuxna, barn och graviditet. Strukturera

I den här artikeln kan du läsa instruktionerna för användning av läkemedlet Levofloxacin. Ger feedback från besökare på webbplatsen - konsumenterna av detta läkemedel, samt åsikter från medicinska experter om användningen av antibiotikumet Levofloxacin i deras praktik. En stor begäran är att aktivt lägga till dina recensioner om läkemedlet: läkemedlet hjälpte eller hjälpte inte till att bli av med sjukdomen, vilka komplikationer och biverkningar som observerades, eventuellt inte tillkännagivits av tillverkaren i kommentaren. Analoger av Levofloxacin i närvaro av tillgängliga strukturella analoger. Används för behandling av lunginflammation, prostatit, klamydia och andra infektioner hos vuxna, barn samt under graviditet och amning. Läkemedlets sammansättning och interaktion med alkohol.

Levofloxacin är ett syntetiskt brett spektrum antibakteriellt läkemedel från gruppen fluorokinoloner, som innehåller levofloxacin som den aktiva substansen, den levoroterande ofloxacinisomeren. Levofloxacin blockerar DNA-gyras, stör den supercoiling och tvärbindningen av DNA-brytningar, hämmar DNA-syntes, orsakar djupa morfologiska förändringar i cytoplasma, cellvägg och membran.

Levofloxacin är aktivt mot de flesta stammar av mikroorganismer (aerobt gram-positivt och gram-negativt, liksom anaerobt).

Andra mikroorganismer som är känsliga för antibiotikumet Levofloxacin är Bartonella spp, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydia trachomatis, Legionella pneumophila, Legionella spp, Mycobacterium spp, Mycobacterium umpoclimis tuberma tuberoma, Mycobberium tuberoma.

Strukturera

Levofloxacin hemihydrat + hjälpämnen.

farmakokinetik

Levofloxacin absorberas snabbt och nästan fullständigt efter oral administrering. Äter liten effekt på absorptionshastigheten och fullständigheten. Det tränger väl in i organ och vävnader: lungor, slemhinnor i bronkier, sputum, organ i könsorganet, benvävnad, cerebrospinalvätska, prostatakörtlar, polymorfonukleära leukocyter, alveolära makrofager. I levern oxideras och / eller deacetyleras en liten del. Det utsöndras huvudsakligen av njurarna genom glomerulär filtrering och tubulär sekretion. Efter oral administrering utsöndras ungefär 87% av den tagna dosen oförändrad i urinen inom 48 timmar, mindre än 4% med avföring inom 72 timmar..

indikationer

Smittsamma och inflammatoriska sjukdomar orsakade av mikroorganismer som är känsliga för läkemedlet:

 • infektioner i nedre luftvägar (förvärring av kronisk bronkit, förvärvad lunginflammation);
 • infektioner i ENT-organ (akut bihåleinflammation);
 • urinvägsinfektioner och njurinfektioner (inklusive akut pyelonefrit);
 • könsinfektioner (inklusive bakteriell prostatit);
 • infektioner i huden och mjuka vävnader (biverkande aterom, abscess, kokar);
 • intra-abdominala infektioner;
 • tuberkulos (komplex behandling av läkemedelsresistenta former).

Släpp formulär

250 mg, 500 mg och 750 mg filmdragerade tabletter (Haileflox).

5 mg / ml infusionslösning.

Ögon droppar 0,5%.

Bruksanvisning och dosering

Inuti, medan du äter eller under en paus mellan måltiderna, utan att tugga, dricker mycket vätska.

Doserna bestäms av beskaffenheten och svårighetsgraden av infektionen, liksom känsligheten hos den misstänkta patogenen.,

Rekommenderad dos för vuxna med normal njurfunktion (CC> 50 ml / min):

Vid akut bihåleinflammation - 500 mg 1 gång per dag under 10-14 dagar;

Med förvärring av kronisk bronkit - från 250 till 500 mg 1 gång per dag under 7-10 dagar;

Med samhällsförvärvad lunginflammation - 500 mg 1 eller 2 gånger om dagen under 7-14 dagar;

Vid okomplicerade infektioner i urinvägarna och njurarna - 250 mg 1 gång per dag under 3 dagar;

Vid komplicerade infektioner i urinvägarna och njurarna - 250 mg 1 gång per dag under 7-10 dagar;

Med bakteriell prostatit - 500 mg 1 gång per dag i 28 dagar;

Med hudinfektioner och mjuka vävnader - 250 mg - 500 mg 1 eller 2 gånger om dagen under 7-14 dagar;

Intraabdominala infektioner - 250 mg 2 gånger om dagen eller 500 mg 1 gång per dag - 7-14 dagar (i kombination med antibakteriella läkemedel som verkar på anaerob flora).

Tuberkulos - inuti 500 mg 1-2 gånger om dagen i upp till 3 månader.

Vid nedsatt leverfunktion krävs inte ett speciellt val av doser, eftersom levofloxacin endast metaboliseras något i levern och utsöndras huvudsakligen av njurarna.

Om du har missat att ta läkemedlet måste du ta p-piller så snart som möjligt tills tiden för nästa dos är nära. Fortsätt sedan ta levofloxacin enligt schemat.

Terapitiden beror på sjukdomstypen. I alla fall bör behandlingen fortsätta från 48 till 72 timmar efter att symtomen på sjukdomen försvann.

Sidoeffekt

 • klåda och rodnad i huden;
 • allmänna överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska och anafylaktoida reaktioner) med symtom som urticaria, förträngning av bronkier och möjligen svår kvävning;
 • svullnad i hud och slemhinnor (till exempel i ansiktet och svalget);
 • plötsligt blodtrycksfall och chock;
 • överkänslighet mot sol- och ultraviolett strålning;
 • allergisk pneumonit;
 • vaskulit;
 • toxisk epidermal nekrolys (Lyells syndrom);
 • exudativ erytem multiforme;
 • illamående, kräkningar;
 • diarre;
 • aptitlöshet;
 • magont;
 • pseudomembranös kolit;
 • en minskning av blodsockerkoncentrationen, vilket är särskilt viktigt för patienter med diabetes mellitus (möjliga tecken på hypoglykemi: ökad aptit, nervositet, svett, skakning);
 • förvärring av porfyri hos patienter som redan lider av denna sjukdom;
 • huvudvärk;
 • yrsel och / eller domningar;
 • dåsighet;
 • sömnstörningar;
 • ångest;
 • rysning;
 • psykotiska reaktioner såsom hallucinationer och depression;
 • kramper
 • medvetenhetsförvirring;
 • syn- och hörselnedsättning;
 • brott mot smakkänslighet och lukt;
 • minskad taktil känslighet;
 • ökad hjärtrytm;
 • led- och muskelsmärta;
 • senbrott (t.ex. Achilles-sen);
 • nedsatt njurfunktion upp till akut njursvikt;
 • interstitiell nefrit;
 • en ökning av antalet eosinofiler;
 • en minskning av antalet vita blodkroppar;
 • neutropeni, trombocytopeni, som kan åtföljas av ökad blödning;
 • agranulocytos;
 • pancytopeni;
 • feber.

Kontra

 • överkänslighet mot levofloxacin eller mot andra kinoloner;
 • njursvikt (med kreatininclearance mindre än 20 ml / min. - på grund av omöjligt att dosera denna dosform);
 • epilepsi;
 • seneskador med tidigare behandling med kinoloner;
 • barn och ungdomar (upp till 18 år);
 • graviditet och amning.

Graviditet och amning

Kontraindicerat vid graviditet och amning.

Användning till barn

Levofloxacin kan inte användas för att behandla barn och ungdomar (under 18 år) på grund av sannolikheten för skador på ledbrosket.

speciella instruktioner

Vid svår lunginflammation orsakad av pneumokocker kanske levofloxacin inte ger optimal terapeutisk effekt. Sjukhusinfektioner orsakade av vissa patogener (P. aeruginosa) kan kräva kombinationsbehandling.

Under behandling med Levofloxacin kan en anfallsanfall förekomma hos patienter med tidigare hjärnskada på grund av till exempel en stroke eller svårt trauma.

Trots att fotosensibilisering är mycket sällsynt med levofloxacin, rekommenderas inte patienter för att undvika det att genomgå starkt solljus eller artificiell ultraviolett strålning utan speciellt behov.

Om man misstänker pseudomembranös kolit bör levofloxacin dras tillbaka omedelbart och lämplig behandling bör initieras. I sådana fall bör läkemedel som hämmar tarmmotilitet inte användas..

Användning av alkohol och alkoholhaltiga drycker vid behandling av Levofloxacin är förbjudet.

Sällan observeras med användning av läkemedlet Levofloxacin tendonitis (främst inflammation i Achilles senan) kan leda till brott i senor. Äldre patienter är mer benägna att tendonit. Behandling med glukokortikosteroider med all sannolikhet ökar risken för senbrott. Om du misstänker tendonit ska du omedelbart avbryta behandlingen med Levofloxacin och börja lämplig behandling av den drabbade senan.

Patienter med glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist (en ärftlig metabolisk störning) kan svara på fluorokinoloner genom att förstöra röda blodkroppar (hemolys). I detta avseende bör behandlingen av sådana patienter med levofloxacin utföras med stor försiktighet..

Påverkan på förmågan att köra fordon och kontrollmekanismer

Biverkningar av Levofloxacin, såsom yrsel eller domningar, dåsighet och synstörningar, kan försämra reaktiviteten och koncentrationen. Detta kan utgöra en viss risk i situationer där dessa förmågor är av särskild betydelse (till exempel vid körning, service av maskiner och mekanismer och utför arbete i en instabil position).

Läkemedelsinteraktion

Det rapporteras om en markant minskning av tröskeln för konvulsiv beredskap med samtidig användning av kinoloner och substanser som i sin tur kan minska hjärntröskeln för konvulsiv beredskap. Detta gäller lika för samtidig användning av kinoloner och teofyllin..

Effekten av läkemedlet Levofloxacin försvagas avsevärt vid samtidig användning med sukralfat. Samma sak händer med samtidig användning av magnesium- eller aluminiuminnehållande antacida, liksom järnsalter. Levofloxacin ska tas minst 2 timmar före eller 2 timmar efter att dessa medel har tagits. Ingen interaktion med kalciumkarbonat detekterades.

Med samtidig användning av vitamin K-antagonister är kontroll av blodkoagulationssystemet nödvändigt.

Utsöndring (renal clearance) av levofloxacin bromsar något under verkan av cimetidin och probenicid. Det bör noteras att denna interaktion praktiskt taget inte har någon klinisk betydelse. Men med samtidig användning av läkemedel som probenicid och cimetidin, som blockerar en viss utsöndringsväg (tubulär sekretion), bör behandling med levofloxacin utföras med försiktighet. Detta gäller främst patienter med begränsad njurfunktion..

Levofloxacin ökar något halveringstiden för cyklosporin.

Genom att ta glukokortikosteroider ökar risken för senbrott.

Analoger av läkemedlet Levofloxacin

Strukturanaloger av den aktiva substansen:

 • Vänster;
 • Ivacin;
 • Lebel;
 • Levolet R;
 • Levotek;
 • Levoflox;
 • Levofloxabol;
 • Levofloxacin STADA;
 • Levofloxacin Teva;
 • Levofloxacin hemihydrat;
 • Levofloxacin hemihydrat;
 • Leobag;
 • Leflobact;
 • Lefoccin;
 • Maklevo;
 • OD Levox;
 • Oftaquix;
 • Remedi
 • Signicef;
 • Tavanic;
 • Tanflomede;
 • Flexid;
 • Floratsid;
 • Hayleflox;
 • Ekolevid;
 • Eleflox.

levofloxacin drickas bäst 2 veckor eller 4 ?

Moderator: dvd-rw

levofloxacin drickas bäst 2 veckor eller 4 ?

# 1 Upplagt av MetalAtheist »Lör 11 februari 2017 16:06

levofloxacin drickas bäst 2 veckor eller 4 ?

# 2 Inlägg av griin »Lör 11 februari 2017 18:13

levofloxacin drickas bäst 2 veckor eller 4 ?

# 3 Inlägg av Fokusin »Lör 11 feb 2017 10:39

levofloxacin drickas bäst 2 veckor eller 4 ?

# 4 Inlägg av griin »lör 11 februari 2017 10:43

levofloxacin drickas bäst 2 veckor eller 4 ?

# 5 Upplagt av Ganz lör 11 februari 2017 10:49

levofloxacin drickas bäst 2 veckor eller 4 ?

# 6 Inlägg av griin »lör 11 februari 2017 22:51

levofloxacin drickas bäst 2 veckor eller 4 ?

# 7 Upplagt av Ganz den lör 11 februari 2017 22:55

levofloxacin drickas bäst 2 veckor eller 4 ?

# 8 Upplagt av prostic »Lör 11 februari 2017 23:03

levofloxacin drickas bäst 2 veckor eller 4 ?

# 9 Upplagt av prostic »Lör 11 februari 2017 23:06

levofloxacin drickas bäst 2 veckor eller 4 ?

# 10 Post square »Söndag 12 februari 2017 06:31

Nu dricker jag levofloxacin vanliga ryska Teva som jag sätter på de franska och tyska motsvarigheterna. Jag dricker fyra dagar av förbättring! Och från första dagen planerar jag att dricka 28 dagar. 2 veckor måste du dricka lite, minst 20 dagar, eftersom många bakterier har en uppfödningsperiod på cirka 20 dagar

Tembole i instruktionerna sägs det tydligt med prostatit 28 dagar att dricka.

levofloxacin drickas bäst 2 veckor eller 4 ?

# 11 Post Sick »Sön 12 februari 2017 8:24

levofloxacin drickas bäst 2 veckor eller 4 ?

# 12 Inlägg av griin »Sön 12 februari 2017 11:14

Och du kan lära dig mer om abaktalt. Jag äter det just nu. Enligt läkarschemat, 1 g på kvällen, 5-6 dagar, en tablett 2 gånger om dagen. Sedan ytterligare en vecka för 1/2 tablett 2 gånger om dagen.

Centrala nervsystemet de första dagarna stygga, glitches, sömnlöshet, rädsla, fruktansvärda drömmar. Och nu krossade hela. Så förstår inte varför.

levofloxacin drickas bäst 2 veckor eller 4 ?

# 13 Upplagt av Ganz på söndag 12 februari, 2017 12:19

griin skrev: Och det är möjligt mer detaljerat om abaktalt. Jag äter det just nu. Enligt läkarschemat, 1 g på kvällen, 5-6 dagar, en tablett 2 gånger om dagen. Sedan ytterligare en vecka för 1/2 tablett 2 gånger om dagen.

Centrala nervsystemet de första dagarna stygga, glitches, sömnlöshet, rädsla, fruktansvärda drömmar. Och nu krossade hela. Så förstår inte varför.

levofloxacin drickas bäst 2 veckor eller 4 ?

# 14 Inlägg av Erbalung »Sön 12 februari 2017 12:29

torget skrev (a): Nu dricker jag levofloxacin vanliga ryska Teva som jag satte på de franska och tyska motsvarigheterna. Jag dricker fyra dagar av förbättring! Och från första dagen planerar jag att dricka 28 dagar. 2 veckor måste du dricka lite, minst 20 dagar, eftersom många bakterier har en uppfödningsperiod på cirka 20 dagar

Tembole i instruktionerna sägs det tydligt med prostatit 28 dagar att dricka.

Första gången jag drack det i 16 dagar. Anmärkningsvärt rörd - vattna 0-1 men efter några dagar kom allt tillbaka.
Andra gången på sex månader - över 30 dagar med 750 vardera - perfekt överförd, gick i remission i 5 år
Den tredje gången är nu oktober-november-december i mer än fyrtio udda dagar. Tjugo dagar på 1000 för resten av 500. Alla biverkningar är - leder, medvetande, panikattacker av domningar i extremiteterna. hjälpte lätt. dödade all flora - bevuxen med svamp och fick uretrit.

Bettergeens regime - han drack 68 dagar i maximal dosering - tills symptomen försvann, plus två veckor på toppen. Symtomen försvann gradvis i vågor.

Hur läkare och patienter svarar om Levofloxacin: biverkningar av läkemedlet

Levofloxacin är ett antibakteriellt läkemedel som har ett syntetiskt ursprung och kännetecknas av ett brett spektrum av effekter på fluorokinolongrupper som innehåller en aktiv komponent.

Läkemedlet kan blockera DNA-gyraskomplexet, störa supercoiling, hämma DNA-syntes och djupt förändra cellcytoplasma.

Den är aktiv mot de flesta mikroskopiska organismer, vars nivå beror på graden av största koncentration eller farmakokinetikens område.

Indikationer för användning av läkemedlet

Läkemedlet kan hjälpa till i behandlingen av sjukdomar orsakade av utseendet och utvecklingen av infektiösa bakterier som är känsliga för den aktiva komponenten..

För patienter i en vuxen ålderkategori får läkemedlet användas under terapi:

 • samhällsförvärvad lunginflammation;
 • mjältbrand;
 • prostatit, bihåleinflammation;
 • skador på vävnader och hudyta;
 • problem med organen i gallvägssystemet.

Ett särdrag hos ett sådant läkemedel är dess snabba absorption i ben, lungor och urinledare..

Äldre patienter bör ta detta läkemedel noggrant, eftersom det finns en sannolikhet att öka belastningen på det parade organet. I närvaro av njursvikt eller en försämring av deras prestanda kan ett fullständigt misslyckande av deras aktivitet uppstå.

Yttrande från specialister och läkare

Synpunkter på läkare och patienter som tar Levofloxacin:

Detta är ett antibiotikum som tillhör gruppen fluorokinoloner och har ett omfattande spektrum av effekter. Det hjälper till vid behandling av luftvägsinfektioner, otitis media, skador i urinröret, provocerad av klamydia, mikroplasma, farliga bakterier. Liksom alla andra läkemedel kan den skapa biverkningar orsakade av individuella egenskaper hos kroppen. Av denna anledning rekommenderar jag att du inte tar dig till oberoende behandling, inte lyssnar på bekanta som har "hjälpt mycket" utan att besöka en kvalificerad specialist. Han kommer att förskriva önskad behandlingskurs och kommer hela tiden att övervaka effektiviteten. Inte illa om du klarar test för förekomst av individuell intolerans mot läkemedlets komponenter.

Yupashevsky N.V., läkare

Ett utmärkt verktyg med ett brett spektrum av effekter, prisvärda, vilket ger utmärkt behandling för patienter som behöver antibakteriell behandling. Drogtolerans är bra. Rekommenderas vid behandling av infekterade vävnader som profylaktisk efter operation.

Efremov I.A., läkare

Utmärkt antibiotikum, brett spektrum av verkan, utmärkt tolerans. Inga brister.

Almasri A.M., läkare

Svagt botemedel. Mannen tog det från prostatit, men resultaten verkade först från det ögonblick då den andra medicinska beredningen, Smartprost, lades till behandlingen. Förmodligen bör du omedelbart använda den här kombinationen. Personligen tyckte jag inte om medicinen. Före honom drack mannen ytterligare ett botemedel - det hjälpte mycket bättre och snabbare.

Alexandra, 47 år

Tog en hel vecka, blev av med Staphylococcus aureus. Läkemedlet hjälpte inte! Men käken gör nu mycket ont! Här är en sådan behandling!

Bella, 35 år

De ordinerade mig det här läkemedlet för bronkit. Lider av en stark hosta, försvann inte sputum på länge. Han tog tre dagar och kände betydande lättnad. Det blev mycket lättare att hosta, sputum gick, andningen blev lättare. Spektrumet av effekter av ett sådant läkemedel är verkligen stort. Min mamma ordinerades för bihåleinflammation. Det behandlades länge, men effekten kom ändå. Jag tror att läkemedlet är universellt, det hjälper mot många sjukdomar. Vi har inte noterat några manifestationer av negativ karaktär. Jag kände mig bra efter att ha tagit.

Igor, 46 år gammal

Hon led av bihåleinflammation, den behandlande läkaren tillskrivades att ta Levofloxacin 500. Först drack hon ytterligare ett antibiotikum, men efter denna behandlingskurs blev det inte bättre. I slutändan var jag tvungen att byta läkemedel och utföra en punktering. Efter cirka tre dagar kände jag betydande lättnad. Bihåleinflammation har gått, men problem med mag-tarmkanalen har börjat. Jag vet inte vilket läkemedel som skadade honom, men återhämtningsprocessen tog mer än en månad.

Ira, 27 år

Jag fick ordinerat detta läkemedel mot lunginflammation, andra antibiotika hjälpte inte. Jag droppade intravenöst, kursen var åtta dagar. Läkemedlet gav utmärkta resultat, de ordinerades omedelbart. Men efter en sådan behandling kändes illamående, som försvann efter cirka trettio minuter. Det fanns en tid då läkemedlet kom under huden, eftersom sjuksköterskan inte kunde tränga igenom venen. Brinnande känslan var stark, i minst en timme blev huden på denna plats tätare. Nästa dag bildades ett anständigt blåmärke.

Dasha, 52 år

Den behandlande läkaren ordinerade detta läkemedel mot kronisk prostatit. Terapiförloppet varade i exakt fyra veckor. Under denna tid avslöjade han en nyfiken funktion - i det första steget tog han ett ryskt läkemedel från företaget Virteks. Resultatet var inte imponerande, smärtan fortsatte att hemsöka mig. Men när förpackningen (tio tabletter) var slut köpte jag Levofloxacin-Teva, tillverkad i Israel. Jag ändrade inte dosen. Efter den första dosen kände jag en lättnad, och efter tre dagar försvann smärtsymtomen helt. Förmodligen är våra produkter inte av hög kvalitet.!

Nikolay, 63 år

Mannen behandlade cystit med detta läkemedel. Temperaturen steg till nästan fyrtio grader, det fanns blod i urinen. Den terapeutiska kursen bestod av Trichopolum och Levofloxacin. Redan den andra dagen kände mannen betydande lättnad.

Valentine, 50 år gammal

Saker att komma ihåg: kontraindikationer

Vid svullnad och hjärnskador finns det risk för anfall. Om svår muskelskakning och ligamentkänsla observeras, rekommenderas det att omedelbart sluta ta läkemedlet.

Läkare rekommenderar att handla mycket försiktigt när de ordinerar ett läkemedel för att behandla barn. Det kan endast tas av patienter som fyllt arton år, när kroppen har slutfört formationsprocessen.

Detta behov orsakas av det faktum att ett läkemedel som tagits vid en tidigare ålder kan ha en negativ effekt på deras celler - en effekt av motsatt karaktär visas. Denna regel gäller kvinnor som bär barn. Läkemedlet kan skada det fortfarande utvecklande fostret.

Med tanke på alla egenskaperna hos påverkan härledde läkarna följande kontraindikationer:

 • Använd inte under graviditet och amning, barn under arton år;
 • patienter som lider av överkänslighet mot läkemedelskomponenter;
 • patienter med senpatologi.

Hur man tar läkemedlet: instruktioner

Användningen av ett sådant läkemedel och dess dosering beror på typen av sjukdom och läkemedlets form. Tabletterna tuggas inte utan tvättas med en tillräcklig mängd vätska. Infusionslösningen appliceras dropp med intravenös administrering. Om patienten lider av njursvikt rekommenderas att den vanliga dosen halveras. I andra fall föreskrivs följande doser:

 1. Infektioner i buken - 250 (500) mg per dag, i sju till fjorton dagar. Andra antimikrobiella medel föreskrivs samtidigt..
 2. Vävnad och hudinfektion - i två veckor tas 250 mg av läkemedlet dagligen.
 3. Komplex behandling av septikemi - läkemedelsdiffusion administreras intravenöst, sedan förskrivs tabletter - en per dag.
 4. Komplex infektion i urinröret - en tablett tas i tolv dagar.
 5. Okomplicerade könsinfektioner - behandlas på tre dagar, och prostatit kommer att kräva en hel månads kurs.
 6. Lunginflammation - innebär att ta tabletterna (en i taget) i nästan tre veckor, och det kommer att ta fjorton dagar att behandla bihåleinflammation.

Biverkningar när du tar ett läkemedel

Oftast kan patienter som tar Levofloxacin uppleva en kräkningsreflex, en allergi i form av rodnad i huden, utslag, klåda eller sveda. Det finns en stor sannolikhet för svullnad i ansiktet, ett tryckfall i artärerna.

Nervsystemet kan reagera med skakande händer, osäker gång, osäkerhet i benen, yrsel, illamående, förvirring, nedsatt hörsel och syn. Avvikelser i koordinationen av rörelse är möjliga, humöret försvinner, frekvent depression uppträder och når epileptiska anfall. Dessutom kan aptiten försvinna, en känsla av torrhet kommer att uppträda i munhålan, smärta börjar störa buken.

Hjärtfrekvensen kan ofrivilligt tappas.

Recensioner Levofloxacin

Bioparox liknande läkemedel

Medicinsk bälte för midjan Pris

Att köpa överlägg för bröstvårtor

Levofloxacin användes enligt föreskrift av läkaren, efter att hon klargjorde diagnosen. Och de gav mig bronkit. Det hjälpte nästan omedelbart, jag säger inte att priset för det är särskilt dyrt, det var precis utformat för min kurs. Efter 5 dagars tappning slutade hostan att bry mig. Jag tog det en gång om dagen. Bara om jag förvarar ett paket i ett medicinskåp i reserv, gav jag det en gång till min äldste son, hjälpte till.

Hon behandlades med Levofloxacin bronkit tabletter. Jag tog en tablett om dagen och jag måste säga att bokstavligen två dagar efter läkemedlets början blev hosten mycket mildare och efter en vecka försvann den helt. Från och med nu, om jag stöter på förkylning igen, kommer de inte längre att betala för importerade piller, eftersom dessa inte är sämre i kvalitet, effektiva och priset är mycket lägre.

Jag har nyligen stött på ett antibiotikum som heter Levofloxacin. Inflammation av såret inträffade, även om snittet var bagatell. Ja, ett antibiotikum hjälpte till med inflammation. Och han hjälpte också till att få ett obegripligt utslag över hela kroppen, som läkarna reagerade på, de säger att det borde vara så. Först då blev de mycket förvånade när de på en betald klinik sa till mig att ett utslag är en allergisk reaktion. Behandlas av denna allergi, även längre än inflammation.

Kronisk bronkit. Vem vet, med dess förvärring är det nödvändigt att ta antibiotika, och här uppstår ett problem: Jag var tvungen att ständigt ändra dem för läkemedel med en starkare effekt. Detta hände tills han bosatte sig på Levofloxacin. Det fungerar tydligt: ​​en tio-dagars kurs, och jag glömmer sjukdomen. Älskade det: kostnaden är låg, och mina experiment slutade.

Jag gick till kirurgen om en abscess bildad i nacken. Det visade sig att jag fick koka. Och temperaturen steg dessutom till 38 grader. Det var brådskande att göra något. Läkaren föreskrev levofloxacin 250 mg. Jag tog dem i 5 dagar. Kokningen började gradvis sjunka och temperaturen sjönk också. Jag rekommenderar det till alla med denna sjukdom, det är mycket effektivt. Och priset är ganska överkomligt.

Jag blev sjuk av influensa i år, det verkade som om jag behandlade den som läkarna rekommenderade, men influensan blev gradvis till bronkit, en konstant förhöjd temperatur från 37 till 38. Levofloxacin ordinerades, köpte, priset var ganska lågt. Den tredje dagen efter behandlingsstart började temperaturen sjunka, en vecka senare blev den normal. Läkemedlet hjälpte mig, bara jag behöver noggrant läsa kontraindikationerna

Vid akut bakteriell bihåleinflammation föreskrev läkaren läkemedlet Levofloxacin till mig. Jag behandlades hemma och följde alla läkarens rekommendationer. Jag tog en tablett om dagen. Det är bekvämt att du kan ta piller, både före måltiderna och när du äter eller efter att ha ätit, som du vill. Jag tog läkemedlet i 2 veckor och efter en vecka kände jag lättnad.

Min make har kronisk bakteriell prostatit. Inga medel hjälper oss, men nyligen beslutade vi att prova Levofloxacin 250 mg n5-fliken. filmdragerad. Läkaren rekommenderade att köpa piller. Han sa att de inte behöver behandlas länge. någonstans runt fem sju eller inte mer. ta en paus och sedan om det börjar igen. Allt gör det, resultatet blir.

Levofloxacin 250 mg n5 tablett filmdragerad - Jag använde det här verktyget när jag hade akut bakteriell bihåleinflammation. Doziroku Jag tilldelades så mycket som 14 dagar. Jag tog dessa piller enligt mitt schema, eftersom jag föreskrevs av läkaren. och nu, efter två veckors behandling, kände jag mig mycket bättre, sjukdomen minskade. Nöjd med deras låga pris. Köpt här.

LEVOFLOXACIN recensioner

LEVOFLOXACIN recensioner

 • Rapportera missbruk
 • Dela recension
 • Granska sidan
 • Rapportera missbruk
 • Dela recension
 • Granska sidan
 • Rapportera missbruk
 • Dela recension
 • Granska sidan
 • Rapportera missbruk
 • Dela recension
 • Granska sidan

Idag skulle jag vilja prata om ett så välkänt, tidtestat antibiotikum som Levofloxacin. Detta är ett antibakteriellt, antimikrobiellt läkemedel som används vid behandling av bihåleinflammation, bihåleinflammation, akut bronkit samt infektioner i njurarna, urinvägarna, huden och mjuka vävnaderna. I allmänhet är Levofloxacin ett bredspektrumantibiotikum. För mig ordinerades Levofloxacin i tabletter av en otolaryngolog. Läs recension Idag skulle jag vilja prata om ett så välkänt, tidtestat antibiotikum som Levofloxacin. Detta är ett antibakteriellt, antimikrobiellt läkemedel som används vid behandling av bihåleinflammation, bihåleinflammation, akut bronkit samt infektioner i njurarna, urinvägarna, hud och mjuka vävnader..
I allmänhet är Levofloxacin ett bredspektrumantibiotikum.
Jag har ordinerats Levofloxacin tabletter av en läkare som otolaryngolog för behandling av bihåleinflammation.
Jag får ofta en rinnande näsa, testade en hel del droger: från droppar till sprayer. Vissa mediciner fungerade bra, andra var inte alls effektiva. Förra gången jag fick en rinnande näsa resulterade i en komplikation.
Det verkade för mig att min rinnande näsa var borta eftersom alla symptom var borta. Men jag började märka att det gör ont i bihålorna, på morgnarna märkte jag en svullnad under mina ögon, ibland skada mitt huvud i bakhuvudet, och på natten hade jag en hosta.
Jag gick till ENT och efter konsultationen skickade läkaren mig till en bild med misstänkt bihåleinflammation. Och så hände det. Det visade sig att mina bihålor var fyllda med pus. Ofta föreskriver läkare i sådana fall omedelbart en punktering, men min läkare föreskrev mig antibiotikumet Levofloxacin.
Detta läkemedel produceras av många läkemedelsföretag, jag köpte Levofloxacin från Astrafarm.

Levofloxacin tabletter finns tillgängliga från olika tillverkare i en dos av 250 mg och 500 mg. Levofloxacin-Astrafarm - tabletter på 500 mg. I paketet med 7 tabletter - 1 blister.
Enligt läkarens recept tog jag en tablett Levofloxacin i 1 dag i 7 dagar.
Jag hoppades verkligen att behandling med Levofloxacin skulle hjälpa mig mycket, lindra inflammation, eftersom den alternativa punkteringen verkligen skrämde mig.
När jag gick till läkaren för en möte och undersökning efter behandlingen var jag mycket orolig. De tog ett kontrollskott. När läkaren tittade på bilden var dessa 5-7 sekunder mycket spännande för mig.
Men. Lyckligtvis hände ingenting. När läkaren sa att allt var bra och att det inte behövdes någon punktering kände jag mig lättad.
Levofloxacin är ett effektivt antibiotikum, jag personligen hjälpte mig mycket bra.

levofloxacin

Strukturera

Läkemedlets aktiva substans är levofloxacin. Ögondroppar och en lösning för intern administration innehåller följande hjälpkomponenter:

 • natriumklor;
 • avjoniserat vatten;
 • dinatriumedetatdihydrat.

Tabletter har följande ytterligare komponenter:

 • MCC;
 • Primellose;
 • makrogol;
 • järnoxidgul;
 • hypromellos;
 • kalciumstearat;
 • titandioxid.

Släpp formulär

Form av läkemedelsfrisättning:

 • gula, runda och bikonvexa tabletter i en filmbeläggning;
 • ögondroppar;
 • lösning för intern administration.

Även känt är ett läkemedel som heter Levofloxacin Teva, som finns i tabletter och skiljer sig något i hjälpämnets sammansättning.

farmakologisk effekt

Läkemedlet är ett antimikrobiellt läkemedel.

Farmakodynamik och farmakokinetik

Läkemedlet är ett antibiotikum. Tillhör gruppen fluorokinoloner. Den aktiva komponenten av läkemedlet har bakteriedödande egenskaper. Detta beror på hämningen av enzymer som är ansvariga för DNA-replikation i bakterieceller..

Detta verktyg är aktivt mot de flesta patogener av bakteriella luftvägsinfektioner. Effektiv vid behandling av infektioner provocerade av penicillinresistenta stammar av pneumococcus, Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Citobacter spp..

När den tas på tom mage är dess biotillgänglighet cirka 100%. Om en dos på 500 mg tas under en måltid når den maximala plasmakoncentrationen en timme senare.

Läkemedlet distribueras i interstitiell vätska och plasma, och samlas också till stor del i vävnaderna. Endast 5% av läkemedlet är uppdelat. Njurarna utsöndrar upp till 85%. Eliminationshalveringstiden är 6-7 timmar. Men den postantibiotiska effekten varar 2-3 gånger längre.

Indikationer för användning

Läkemedlet i form av tabletter används för smittsamma och inflammatoriska sjukdomar som provoceras av känsliga mikroorganismer:

 • intra-abdominal infektion;
 • akut bihåleinflammation;
 • okomplicerade urinvägsinfektioner;
 • förvärring av kronisk bronkit;
 • prostatit;
 • samhällsförvärvad lunginflammation;
 • infektioner i huden och mjuka vävnader;
 • komplicerade urinvägsinfektioner;
 • septikemi eller bakteremi.

Lösningen för intern administrering används för infektioner i nedre luftvägar och urinvägar, njurar, hud och mjuka vävnader, ÖNT-organ, könsorgan.

Levofloxacin ögondroppar föreskrivs för ytliga infektioner i ögon med bakteriellt ursprung.

Kontra

Detta läkemedel har följande kontraindikationer:

Med försiktighet bör antibiotika Levofloxacin tas av äldre, liksom de som har en brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas.

Bieffekter

Oönskade biverkningar när man tar detta läkemedel är ganska många. De kan utvecklas från olika organ och system..

Oftast rapporterade diarré, ökad aktivitet av leverenzymer och illamående som orsakas av läkemedlet.

I sällsynta fall har anafylaktiska reaktioner, svår bronkospasm, förvärring av porfyri, kroppsskakningar, hallucinationer, överdriven spänning, förvirring, minskat tryck, muskelsmärta, ökade halter av bilirubin och kreatinin i blodet, minskade blodplättar i blodet, urtikaria och blodutsöndringar. med diarré, ökad ångest, parestesi i händerna, depression, kramper, hjärtklappning, senbete, smärta i lederna, en minskning av antalet neutrofiler i blodet, ökad blödning.

I extremt sällsynta fall är det troligt att det är ödem i ansiktet och halsen, blåsor i huden och chock. Eventuell nedsatt syn, smak och njurfunktion, nedsatt förmåga att urskilja lukt och taktil känslighet, brister i senor, minskning av antalet blodkroppar, bildning av ihållande infektioner, en kraftig minskning av trycket samt glukos och antalet basofiler i blodet. Dessutom kan överkänslighet mot effekterna av solljus och ultraviolett strålning, pneumonit, erythema multiforme exudativ, vaskulär kollaps, muskelsvaghet, hemolytisk anemi, feber, vaskulit, Lyells syndrom, rabdomyolys, interstitiell nefrit utvecklas.

Förutom de listade biverkningarna kan Levofloxacin, som ett antibiotikum, orsaka dysbios, och också leda till ökad reproduktion av svampar. Därför är det också lämpligt att använda svampdödande läkemedel och medel som innehåller bakterier för att normalisera tarmens mikroflora när du använder den..

Levofloxacin ögondroppar kan orsaka följande oönskade biverkningar:

 • bildandet av slemhinnor i ögonen;
 • brinnande i ögonen;
 • konjunktival kemos;
 • svullnad i ögonlocket;
 • klåda i ögat;
 • konjunktival rodnad;
 • erytem på ögonlocken;
 • kontaktdermatit;
 • huvudvärk;
 • allergi;
 • minskad synskärpa;
 • blefarit;
 • spridning av papiller på konjunktiva;
 • ögonirritation;
 • fotofobi;
 • rinit.

Bruksanvisning Levofloxacin (Metod och dosering)

För dem som tar Levofloxacin tabletter rapporterar bruksanvisningen att läkemedlet är avsett för oral användning 1-2 gånger per dag. I detta fall kan tabletterna inte tuggas, de måste tvättas med vatten (cirka 1 glas). Kan tas före eller under måltiderna. Den exakta doseringen beror på sjukdomens art och svårighetsgrad..

För personer med normal eller måttligt nedsatt njurfunktion indikeras följande dosregim:

 • förvärring av kronisk bronkit - utnämn 250/500 mg som ska tas en gång dagligen, terapi varar 7-10 dagar;
 • bihåleinflammation - 500 mg ordineras för en gång dagligen, terapi varar 10-14 dagar;
 • okomplicerad urinvägsinfektion - 250 mg ordineras för en gång dagligen, terapi varar 3 dagar;
 • gemenskapsförvärvad lunginflammation - 500 mg ordineras för administrering 1-2 gånger om dagen, terapi varar 1-2 veckor;
 • komplicerad urinvägsinfektion - 250 mg ordineras för en gång dagligen; terapi varar 7-10 dagar;
 • prostatit - föreskriven 500 mg en gång om dagen, behandlingen varar 4 veckor;
 • infektioner i huden och mjuka vävnaderna - 250 mg ordineras för en gång dagligen eller 500 mg för 1-2 gånger om dagen, behandling i båda fallen varar 1-2 veckor;
 • intra-abdominal infektion - 250/500 mg föreskrivs för en gång dagligen, terapi varar 1-2 veckor (i kombination med antibakteriella medel som påverkar den anaeroba flora);
 • septikemi, bakteremi - utnämn 250/500 mg som ska tas en gång om dagen, terapi varar 1-2 veckor.

Instruktionen för Levofloxacin i form av en lösning för intern administration rapporterar att läkemedlet måste användas 1-2 gånger per dag. Läkemedlet administreras dropp. Vid behov kan lösningen ersättas med tabletter..

Användningen bör inte överstiga 14 dagar. Det rekommenderas att behandling utförs hela tiden under sjukdomen och ytterligare två dagar efter att temperaturen blir normal. Den vanliga dosen som anges i instruktionerna för Levofloxacin är 500 mg. Det exakta administreringsschemat och den önskade behandlingstiden bestäms individuellt beroende på sjukdomen:

 • akut bihåleinflammation - läkemedlet tas 1 gång per dag i 10-14 dagar;
 • lunginflammation, sepsis - läkemedlet tas 1-2 gånger om dagen i 7-14 dagar;
 • akut pyelonefrit - läkemedlet tas 1 gång per dag i 3-10 dagar;
 • infektion i huden - läkemedlet tas två gånger om dagen i 7-14 dagar;
 • tuberkulos - läkemedlet tas 1-2 gånger om dagen i 3 månader;
 • förvärring av kronisk bronkit - läkemedlet tas 1 gång per dag under 7-10 dagar;
 • prostatit - läkemedlet tas 1 gång per dag i 14 dagar, då måste du byta till användning av tabletter i en dos av 500 mg enligt samma schema;
 • gallvägsinfektion - läkemedlet tas 1 gång per dag;
 • miltbrand - läkemedlet tas 1 gång per dag. Efter att patientens tillstånd stabiliserats måste du byta till användning av en tablettform av läkemedlet enligt samma schema under ytterligare 8 veckor;
 • bukinfektion - läkemedlet tas 1 gång per dag under 7-14 dagar.

Vid någon sjukdom kan du efter normalisering av sjukdomen byta till att ta Levofloxacin i form av tabletter på samma sätt fram till kursens slut.

Terapi med detta läkemedel bör inte stoppas i förväg, utan att avsiktligt missas. Om pillret eller infusionen ändå hoppades över, bör du genast ta den önskade doseringen och sedan fortsätta behandlingen som tidigare.

För personer med svårt nedsatt njurfunktion med en kreatininclearance på upp till 50 ml / min, behövs en separat dosregim. Beroende på kreatininclearance (QC) kan behandlingsregimen vara följande:

 • KK 20 ml / min - 50 ml / min - i början av behandlingen tar 250/500 mg, varefter patienten bör få hälften av den initiala dosen, dvs. 125/250 mg varje dag.
 • CC 10 ml / min - 19 ml / min - i början av behandlingen tas 250/500 mg, varefter patienten bör få hälften av den initiala dosen, dvs 125/250 mg en gång varannan dag.

Under behandling med detta läkemedel rekommenderas det att undvika exponering för solljus och att inte gå till solariet.

I sällsynta fall kan patienter utveckla tendonit. Sluta ta medicinen och påbörja behandlingen för senebeteckning vid minsta misstanke om senorinflammation.

Dessutom kan läkemedlet framkalla erytrocyt-hemolys vid brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas. Så denna kategori av patienter bör ges med försiktighet med hänsyn till nivån av bilirubin och hemoglobin.

Läkemedlet har en negativ effekt på hastigheten hos psykomotoriska reaktioner och förmågan att koncentrera sig. Därför rekommenderas det att använda arbete som kräver noggrann koncentration av uppmärksamhet och snabba reaktioner vid användning. Dessa aktiviteter inkluderar också bilkörning och underhåll av maskiner..

Ögondroppar inställs i konjunktivalsäcken i en dos av 1-2 droppar i ett eller båda ögonen. Detta ska göras varannan timme (upp till åtta gånger under dagen) under de två första behandlingsdagarna. Efter detta bör ytterligare 3-7 dagar använda läkemedlet var fjärde timme (upp till 4 gånger under dagen). I allmänhet är kursen utformad i 5-7 dagar.

Om du dessutom behöver applicera andra läkemedel för ögonen, bör du observera en paus mellan instillationer på 15 minuter.

Under instillationer bör du försöka undvika att röra droppspetsen på ögonlocken och vävnaderna nära ögonen.

Överdos

Vid en överdos av läkemedlet är de mest troliga biverkningarna från nervsystemet: kramper, yrsel, förvirring, etc. Dessutom kan störningar i mag-tarmkanalen, Q-T-intervall förlängas, erosiva slemhinneskador uppstå..

Terapi är symptomatiskt. Dialys är inte effektiv och det finns ingen specifik motgift.

En överdos av Levofloxacin i form av droppar för ögonen är osannolikt. Möjlig vävnadsirritation: brännande, svullnad, nedsmutsning, rodnad, smärta i ögonen. Om dessa symtom uppstår, skölj dina ögon med rent vatten vid rumstemperatur. Och om biverkningar uttalas, måste du kontakta en specialist.

Samspel

Läkemedlets effektivitet minskas avsevärt när den kombineras med sukralfat, liksom med antacida som innehåller aluminium, magnesium och järnsalter. Således bör mottagningarna av dessa fonder vara ett intervall på minst två timmar.

Och vid behov bör samtidig användning av K-vitaminantagonister kontrollera blodkoagulationssystemet.

Cimetidin och Probenitsid bromsar till viss del utsöndringen av den aktiva substansen Levofloxacin. Så det är lämpligt att behandla denna kombination av läkemedel med försiktighet.

I liten utsträckning ökar också läkemedlets halveringstid för Cyclosporin. En kombination med glukokortikosteroider ökar sannolikheten för senbrott.

När man interagerar med NSAID och Theophylline ökar den krampaktiga beredskapen.

Levofloxacin för infusion kombineras med följande lösningar för intern administration:

 • Ringers lösning med dextros (koncentration 2,5%);
 • dextroslösning (koncentration 2,5%);
 • salin;
 • lösningar för parenteral näring.

Blanda inte läkemedlet med en lösning av heparin eller natriumbikarbonat.

Kliniskt signifikanta läkemedelsinteraktioner mellan ögondroppar och andra medel är osannolika.

Försäljningsvillkor

Säljs på recept.

Förvaringsförhållanden

Förvara läkemedlet utom räckhåll för små barn och på ett torrt ställe, skyddat från solljus. Optimal temperatur - upp till 25 ° С.

Hållbarhetstid

Förvara läkemedlet i någon form av frisättning i högst 2 år. Flaskan med ögondroppar efter öppning lämpar sig för användning i 30 dagar. Använd inte läkemedlet efter utgångsdatumet.

Levofloxacin: instruktioner, sammansättning, indikationer, åtgärder, recensioner och priser

Användningsinstruktioner

Levofloxacin används i medicinen som ett antibakteriellt läkemedel. Det föreskrivs i form av läkemedelsbehandling för infektioner i luftvägarna, könsorganen och andra anatomiska strukturer. Jämfört med de flesta andra antibiotika har detta läkemedel en låg risk för allvarliga biverkningar. Läkemedlet tolereras lätt hos de flesta patienter. Tilldelas endast vuxna.

Endast en läkare kan förskriva antimikrobiella medel efter undersökning och diagnos. Det är nödvändigt att följa rekommendationerna från en specialist och ta rätt dos varje dag på samma gång. Självmedicinering eller en överträdelse av den rekommenderade behandlingsregimen är full av utveckling av komplikationer, inklusive uppkomsten av läkemedelsresistenta bakterier i kroppen.

Läkemedlets sammansättning

Den aktiva ingrediensen är levofloxacin. Innehållet i detta ämne och sammansättningen av hjälpkomponenter beror på doseringsformen. Varianter för oral och injektionsadministration finns till försäljning.

Levofloxacin tabletter

I ett stycke finns det tvåhundra femtio, femhundra eller sjuhundra och femtio milligram materia. Även kiseldioxid, hyprolos, talk, primellos, stearinsyramagnesiumsalt, povidon, fiber och stärkelse. Det finns andra kemiska föreningar som bildar skalet. För oral administrering.

Levofloxacin droppar

I en milliliter av en flytande doseringsform finns fem mg av den aktiva ingrediensen närvarande. Även bensetoniumklorid, natriumklorid, saltsyra.

För aktuell behandling av ögonområdet.

Levofloxacin-lösning

I hundra milliliter av en flytande doseringsform finns fem hundra milligram av den aktiva ingrediensen. Även natriumklorid, mjölksyra och vatten. För administrering av infusion.

Terapeutisk effekt

Ett läkemedel från gruppen från den tredje generationen fluorokinoloner. Den kemiska föreningen kan bekämpa infektioner orsakade av ett brett spektrum av bakteriepatogener. Åtgärden är riktad mot bakteriens genetiska material, lagt i form av deoxiribonukleinsyra. Återställningen och reproduktionen av denna viktiga komponent som är ansvarig för den vitala aktiviteten och reproduktionen av bakterier störs. Negativa förändringar inträffar i olika delar av den patogena cellen, inklusive cytoplasma och membran. Terapeutiska doser av läkemedlet är tillräckliga för direkt destruktion av smittämnen.

Läkemedels mottagliga patogener

Resistens mot medlet bildas genom mutationsvariation av de genetiska regionerna som är ansvariga för bildandet av topoisomeras av den andra typen. Det finns andra sätt på vilka resistens utvecklas som minskar känsligheten hos smittämnen för terapi..

Farmakokinetiska funktioner

Den övervinner tarmväggen och kommer in i blodomloppet när den ges oralt. Att dela med mat praktiskt taget förändrar inte egenskaperna för assimilering. Biotillgänglighet är nittionio procent. Den högsta koncentrationen uppnås på 60-120 minuter. Upp till fyrtio procent av ämnet kombineras med plasmaproteiner. Det distribueras i olika anatomiska strukturer och penetrerar rikligt i lungorna, bronkierna, njurarna och andra delar av kroppen. Halveringstiden på sex till åtta timmar.

Det mesta av ämnet utsöndras från kroppen med urin. Nästan fem procent avlägsnas från kroppen som metaboliter. En liten mängd kemiska föreningar finns i avföring. Vid topisk användning i oftalmisk praxis bibehålls den terapeutiska nivån i tårfilmen. I detta fall uppstår den systemiska effekten och komplikationerna som är förknippade med det mycket sällan vid droppar, eftersom koncentrationen av läkemedlet i blodomloppet är tusen gånger lägre.

Indikationer för användning

 • Infektiösa och inflammatoriska processer i luftvägarna och lungorna.
 • Patologi för utsöndringsorgan och reproduktionssystem.
 • Inflammation i huden och mjuka vävnader.
 • Oftalmiska infektioner (droppar)
 • ENT-infektion.

Indikationer listas med hänsyn till det faktum att patologin beror på penetration av smittämnen som är mottagliga för läkemedlet i kroppen. Läkaren måste först undersöka patienten och ställa en diagnos. Ta inte på egen hand.

Kontra

 • Historik om seneskador eller brott under behandling med kinoloner.
 • Barnfödelse.
 • Epilepsi.
 • Laktation.
 • Ålder till arton.
 • Intolerans mot komponenter.
 • Allvarligt nedsatt njurfunktion.
 • Pseudoparalytisk myastenia gravis.
Oftalmiskt alternativ

Det finns vissa villkor och faktorer vid upptäckt av vilka specialist bör strikt övervaka behandlingen för att minska sannolikheten för komplikationer. Detta är patologier i centrala nervsystemet med ökad risk för anfall, med mediciner som sänker kramptröskeln, psykiska störningar, brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas, måttlig nedsatt njurfunktion, en predisposition för att förlänga QT, ta läkemedel för att sänka blodglukos vid diabetes mellitus, komplikationer när man tar fluorokinolon-mediciner tidigare.

Bieffekter

 • Mältningsorgan: kräkningar, brist på aptit, utmattning, obehag i buken, förändringar i avföringskoncentrationen, pseudomembranös enterokolit, en ökning av enzymatiska ämnen av leverens ursprung, en ökning av koncentrationen av bilirubin, inflammation i levern, tarm mikrobiom störning.
 • Organ i nervsystemet: sömnstörningar, cephalgi, dåsighet under dagen, yrsel, trötthet, ångest, känslighetsstörning, hallucinos, depression, nedsatt medvetande, motoriska störningar, krampaktiga reaktioner.
 • Känslighetsorgan: synskador, hörselnedsättning, nedsatt luktkänsla, förändring i smak och taktila känslor. Vid användning i ögonområdet kan klagomål om ömhet, rodnad, minskad synskärpa, slemutsöndring, vävnadsinflammation, kemos, vävnadstillväxt, torrt slemhinna, erytem och hög ljuskänslighet.
 • Hud: utslag, rodnad, ömhet, överkänslighet mot ultraviolett, svullnad i vävnaderna, Stevens-Johnsons sjukdom, toxikologisk epidermal nekrolys.
 • Allergi: förträngning av bronkens lumen, urtikaria, andningsfel, anafylaxi, lunginflammation av allergisk karaktär, vaskulär inflammation.
 • Hematopoietiska organ: ökad eosinofiler, hemolytisk anemi, minskade vita blodkroppar, minskade neutrofiler, en kraftig minskning av monocyter och granulocyter, minskade blodplättar, pancytopeni, blödningar.
 • Muskuloskeletalsystem: obehag i muskelområdet, ledvärk, skador på senor, inflammation i senor eller ligament, ökad muskeltrötthet.
 • Hjärta och blodkärl: sänker blodtrycket, kollaps av blodkärlen, accelererad hjärtslag.
 • Metabolism: hypoglykemi med fenomenet ökad svettning, skakning och ökad aptit.
 • Andra: förvärring av porfyrinsjukdom, feber, rabdomyolys, superinfektion.

Om du upplever oönskade reaktioner och särskilt tecken på allergier, bör du rådfråga en läkare.

Instruktioner för Levofloxacin

Användningsmetoden beror på det specifika verktyget. Läkaren föreskriver rätt behandling efter klargörandet av klagomålen och ställt en preliminär diagnos. Behandlingsregimen väljs, inklusive läkemedlets varaktighet och dosering. Att välja rätt doseringsform är viktigt när det gäller själva sjukdomen och riskerna. Till exempel med en ytlig infektion i ögans slemhinnor tenderar läkare att förskriva droppar, vars användning inte åtföljs av uppkomsten av en hög dos av läkemedlet i blodet och utvecklingen av systemiska biverkningar.

Behandlingen utförs av en specialist

Läkaren föreskriver individuell terapi till patienten, med hänsyn till sjukdomen och anamnestiska uppgifter, och ungefärliga och faktaupptäckningsrekommendationer anges nedan..

Användning av tabletter

 • Sinusinfektion: fem hundra milligram per dag.
 • Förvärring av kronisk inflammation i bronkierna: två hundra femtio eller femhundra milligram per dag.
 • Inflammation av lungvävnaden: två hundra femtio eller fem hundra milligram 1 eller 2 gånger om dagen.
 • Infektion av utsöndringsorgan och reproduktionssystem: två hundra och femtio milligram en gång om dagen.
 • Hudinfektion: två hundra femtio till femhundra milligram en eller två gånger om dagen.

En dosjustering är också nödvändig med hänsyn till svårighetsgraden av njurvävnadens patologi. När kreatininclearance är från tjugo till femtio milliliter per minut, ta högst tvåhundra och femtio milligram en eller två gånger om dagen. När kreatininclearance är från tio till nitton milliliter per minut, ta hundra tjugofem milligram var 12: e timme / dag / två dagar. Om mindre än tio milliliter per minut, då hundra tjugofem milligram på 24-48 timmar. Terapi inte längre än fjorton dagar.

Applicering av droppar

Endast i ögonområdet. De första två dagarna, två droppar i ett öga varannan timme, men högst åtta gånger om dagen. Under de kommande fyra dagarna, fyra gånger om dagen. Läkemedelsbehandling varar fem till sju dagar. Begrava bara på dagen.

ytterligare information

 • Vid tillfällig användning av icke-terapeutiska doser kan följande negativa konsekvenser uppstå: nedsatt medvetande, yrsel, epilepsi, skada på matsmältningens epitel, ökad QT, hallucinos, tremor, kräkningar. Sök omedelbar läkare.
 • Komplikationer kan uppstå om läkemedlet används på lämpligt sätt tillsammans med andra läkemedel. Det är nödvändigt att klargöra med den behandlande läkaren vilka läkemedel som kan tas under antimikrobiell terapi.
 • Läkemedel som bromsar rörelsemässigheten i matsmältningskanalen, minskar läkemedlets effektivitet. Dessa är sukralfat, antacida, järnsalter och andra medel. Ta med ett intervall på två timmar.
 • Samtidig användning med teofyllin och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel ökar risken för anfall.
 • Samtidig användning med glukokortikosteroidläkemedel ökar sannolikheten för seneskada.
 • Att ta läkemedlet ökar halveringstiden för cyklosporin. Samma effekter har undertryckt tubulär sekretion och cimetidin.
 • Infusionsdosformen är kompatibel med olika injicerbara lösningar, inklusive komplexa näringsvätskor baserade på olika näringsämnen.
 • Infusionsdosformen bör inte blandas med vätskor med en hög basisk syrabalans och med heparin.
 • Läkemedelsbehandling hos äldre utförs under strikt övervakning av en läkare med en periodisk undersökning av njurfunktionen. Kanske en kränkning av verksamheten i dessa organ.
 • Det kan finnas en annan distribution av läkemedelsresistenta bakterieceller i olika regioner och länder. Vid behov bör specialister utföra ett laboratorietest för känsligheten för de identifierade patogenerna för antibiotika..
 • Läkemedlet är oönskat att använda vid detektion av meticillinresistent Staphylococcus aureus, eftersom denna bakterie i de flesta fall inte svarar på införandet av ämnet. Endast om ett laboratorietest visade möjligheten till terapi med levofloxacin.
 • Om inflammation i lungvävnaden är allvarlig kan användningen av den rekommenderade dosen inte ge ett positivt resultat..
 • Om det finns tecken på allvarliga tarmsjukdomar, inklusive ihållande diarré, bör du omedelbart söka medicinsk hjälp.
 • När febern passerar utförs behandlingen vidare enligt läkarens anvisningar. Vanligtvis en till tre dagar.
 • Under administreringen av produkten är det inte nödvändigt att utsätta huden och ögonen för överdriven UV-strålning. Möjlig vävnadsskada.
 • Om det finns några tecken på skador på senor eller ligament, inklusive smärta i området av dessa vävnader, avbryts behandlingen omedelbart.
 • Om patienten tidigare har drabbats av hjärnpatologi, bör risken för anfall beaktas. Brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas indikerar en ökad sannolikhet för förstörelse av röda blodkroppar.
 • En kemisk förening kan påverka tillståndet hos en utvecklande organisme, därför är användning av doseringsformer för systemisk användning inte tillåtet hos kvinnor som bär barn, vårdpatienter och patienter under arton år.
 • Du bör följa läkarens rekommendationer för behandling och ta läkemedlet en gång varje dag utan utelämnanden. Överträdelse av behandlingsregimen är full av bildning av bakterieceller resistenta mot behandling och ökad infektion.
 • Under behandling måste farliga aktiviteter, inklusive körning, undvikas..

Övrig information i de kompletta instruktionerna.

Levofloxacinanaloger

I apotekshyllorna kan du se mediciner med samma aktiva ingrediens. Det är nödvändigt att uppmärksamma doserings- och hjälpkomponenterna.

analoger:

 • Levolet P i tabletter.
 • Signitsev i form av en lösning.
 • piller.
 • Remedia i tabletter.
analog

Specialisten kommer att berätta vilken analog som är bättre att ta.

Recensioner och priser

Det är en modern och relativt säker antimikrobiell jämförelse med många andra läkemedel. Läkare väljer detta läkemedel för behandling av infektioner i olika anatomiska strukturer. Patienter klagar sällan på negativa effekter av terapi.

Du kan köpa tio tabletter på femhundra milligram för 250-320 rubel. Du kan köpa en flaska lösning för 60-100 rubel. Du kan köpa en flaska droppar för 70-100 rubel.

Video

Det är ett tillförlitligt antimikrobiellt medel. Föreskrivs av en läkare.